Baccarat casino

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 02/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12         1     1     1 1     1                   1   1         2   1                             1           1         00
01 9             1               1                                     1             1   1       1         1     1   1     01
02 12   1   1 1   1       1                                         1         1       1     1   1     1                 1   02
03 14     2         1       1 1           1     1     1                     1     1   1         1 1                     1   03
04 14 1         1             2           1         1                 1         1 1               2   1       1     1       04
05 7                                       1 1                       1   1                           1               1   1 05
06 10     1                                   1 1       1                             1 1               2           2       06
07 12       1       1   1 1           1     1   1             1 1                   1                 2                     07
08 7                     1             1                             1                     1         1   1       1         08
09 10       1       1                           1       1 2   1       1             1           1                           09
10 10 1               1         2                   1           1                         1   1           1   1             10
11 14     1   1 1 1                                           1 1     1     1 1       1 1                   1 2             11
12 6     1                 1                                                                             1   1   1     1   12
13 12           1         1       1 1   1               1     1   1                       1           1         1   1       13
14 8                 1                     1       1                           1 1       1           1     1               14
15 9   1                             1   1 1                           1           1                     2 1               15
16 11     1 1     1 1                       1                   1         1   1   1                 1           1           16
17 14 2       2   1                             1   1 3           1             1 1                                     1   17
18 9     1 1                 1 1                     1   1             1                                       1   1       18
19 11           1 1   1               1   1         1         1   1 1       1                                         1     19
20 9   1 1             1                         1     1                     1       1   1                 1               20
21 7             1     1                                   1       1                         1 1                   1       21
22 7       1                     1         1                             1 1   1                         1                 22
23 11   1 1             2         1     1             1           1                     1       1       1                   23
24 8   1 1           1                                           1                   1       1                         1 1 24
25 6   1                               1                 1         2                   1                                   25
26 14     1         1           1     1                   1           1   1 1     1     1       1         1 2               26
27 9                 1                         1         1                       1           1                       2 1 1 27
28 9 1       1     1                     1       1                     1 1                                 1       1       28
29 11 1         1                 1 2           1 1           1                                             1           1 1 29
30 6 1         1                                               1             1         1               1                   30
31 8                       1       2 1                                             1         1 1                       1   31
32 14             2 1     1 1   1         1       1     1   1               1                                   1 1   1     32
33 14 1   1 1       1                   1 1     1         1       1                           2               1     1 1     33
34 12   1           2               1         1     1 1                         1     2                     1 1             34
35 10                   1         1 1   1         2   1 1                                   1                         1     35
36 10           1 1             1                         1 1 1                                     2 1     1               36
37 7                                 1           2                   1 1     1             1                               37
38 3               1                                                         1                     1                       38
39 14 2                       2         1           1     1   1 1         1                         2         1 1           39
40 5       1                                                           1 1           1   1                                 40
41 14       1 1   1         1     1 1   1                 1     1       1           1           1     1                 1   41
42 15   1   1         1     1     1 1           1           1         1           1 1   1     1   1                   1     42
43 9         1       1           1         1   1 1   1                               1         1                           43
44 11 1           1       1               1       1 1                           1 1         1   1         1                 44
45 11                 1       1       1   1         1   1           1                     1             1       1         1 45
46 8                   1             1                   1         1 1     1     1           1                             46
47 5                 1         1   1                                                                         1       1     47
48 9                                         2         1     1             1           1                   1     1   1     48
49 11       1           1                         1                 1   1 1 1             1       2                     1   49
50 16   1   1   1         2               1                   1 1 1           1       1 1         2             2           50
51 13       1     1                 1 1     1     1     1   1     1             1       1   1                         1     51
52 12     1       1             1 1   1 1   1             1           1                                       1 1   1       52
53 5   1                         1                                                         1     1       1                 53
54 10 1             1     1                                       1                 1           1     1     1   1 1         54
55 7           1           1                           1                       1   1                 1           1         55
56 13 1           1           2 1         1   2   1 1                   1                         1     1                   56
57 12   1       1                                     1     1 1 1               1               1       1   1         1 1   57
58 6 1                             1                       1                   1                 1               1         58
59 16               1               1             1   1                 1 2 1       1 1     1           1 2 1   1           59
60 14   1       1           1                       1 2 1 1                   1           1 1 2                           1 60
61 9     1                           1         1   1       1   1                               1     1               1     61
62 4                   1                                   1           1                                 1                 62
63 15                 1     1                             2       2       1 1       1   1           1 1 1 1   1             63
64 11       1 1   1           1               1 1             1 1       1     1                                           1 64
65 8           1                         1     1       1                       1 1         1                 1             65
66 16                 1 1   1   1                               1         1   1 1   1 1   1       1             1 1   1 1   66
67 9         1         1   1 1               1                 1     1       1                     1                       67
68 8                   1             1               1               1                       1     1       1           1   68
69 10               1     1                                       1               1 1         1               1 1 1     1   69
70 12         1     1                           1       2             1     1 1   1       1                   1   1         70
71 7                                 1                   1             1       1         2                               1 71
72 12         3           1             1       1                   1         1   1   1                           1       1 72
73 26 1                     1 2 1       3   1   1 2 1       1   1       2           1         1     3   1 1               2 73
74 13   1   1     1           1           1 1             1     1     1   1                               1     1         1 74
75 14   1       1 1     1   1 1       1     1                       1         1   1                     1                 2 75
76 15   1             1 1               1     3   1         1   1 1 2                       1                 1             76
77 10   1                                 1 1                             1               1 2               1     1       1 77
78 6                           1 1                 1                 1     1           1                                   78
79 16   1               1 2       1     1   1                             1   1   2                 1   1   1       1     1 79
80 7       1                                   1                 1                             1       1     1           1 80
81 10                 1       1 1 1                         1 1       1 1                 1           1                     81
82 15 1               1 1               1             1     1   1   1 1       1       1 1       1 1           1             82
83 10                     1     1               1     1               1     1           1             1         1   1       83
84 12                   1 1                         1 1       1     1           1   1 1   1 1                     1         84
85 8               1                     1   1             1 1                                   1               1 1       85
86 10                             1           1     1                   1           1 1     1     1                   1 1   86
87 18           1           1       2 1 1           1             1 1     1 1   1 1                 1   1     1   1 1       87
88 11         1                           1   1     1                           1   1   1     1     1     1           1     88
89 11 1               1     1             1       1                                 1         1   1     1               2   89
90 6                           1       1 1 1           1                                 1                                 90
91 8       1                   1           1 1             1                                       1               2       91
92 15         1 1   1 1     1     1 2         1               1   1 1       1 1                                         1   92
93 13 1   2     1               2                       1     1                     1       1 1         1                 1 93
94 11       1         1             1       1           1                   1   1                     1   1       1 1       94
95 9                                 1     1               1             1     1             1 1         1           1     95
96 11   1 1   2             1 1                             2                           1   1       1                       96
97 10           1     1 1     1                                 1 1                     2               1           1       97
98 13           1         1                   1         1     1   1         1             1         1   1       2   1       98
99 11     1               1       1   2                                   1                 1   2 1             1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
02
/
12
25
/
11
18
/
11
11
/
11
04
/
11
28
/
10
08
/
07
01
/
07
24
/
06
17
/
06
10
/
06
03
/
06
27
/
05
20
/
05
13
/
05
06
/
05
29
/
04
22
/
04
15
/
04
08
/
04
01
/
04
25
/
03
18
/
03
11
/
03
04
/
03
25
/
02
18
/
02
11
/
02
04
/
02
28
/
01
21
/
01
14
/
01
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
Ngày
/
Tháng
Tỉ số bóng đá Thể thao Bóng rổ Baccarat casino Cá độ thể thao Game casino Casino game poker Casino game nổ hũ poker xổ số miền Nam Trò chơi poker sòng bạc Baccarat Game bài Trò poker Bóng rổ trực tiếp